copyright © 2021 วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง
พัฒนาโดย นักศึกษา ปวส. ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายวิชาโครงการ รหัสวิชา 3204-8501 ครูผู้สอน ::นายอรรถเมธ ตะโกนา ที่ปรึกษา